BeeGen: Conectarea Generațiilor prin albinărit

Proiectul BeeGen este bazat pe un parteneriat strategic, fiind un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Început în noiembrie 2019, activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 24 de luni, în decursul cărera vor fi disponibile diverse conținuturi și rezultate educaționale.

shape

About

BeeGen project is an Erasmus+ Strategic Partnership project started on November 2019 and will run for 24 months. The project will provide various educational contents and results.

Curs BeeGen: Teoria și Metodologia Curriculum-ului

Conținut de instruire
pentru tinerii
apicultori

Platforma virtuală dedicată cursurilor de instruire și jocului

Gra o
pszczelarstwie

Services

Rezultaty


Projekt realizuje pięć głównych rezultatów intelektualnych

IO1: Materiały szkoleniowe dla młodych pszczelarzy ( EQF 2-3)

Jako pierwszy rezultat intelektualny planowane są innowacyjne treści szkoleniowe opracowane i przygotowane dla młodych i niedoświadczonych pszczelarzy lub młodych ludzi, którzy chcą zostać pszczelarzami w najbliższej przyszłości.

Program szkoleniowy
Materiały szkoleniowe
IO2: Materiały szkoleniowe dla doświadczonych pszczelarzy (EQF 4-5)

Drugi rezultat intelektualny to treści szkoleniowe opracowane i przygotowane dla profesjonalnych i doświadczonych pszczelarzy.

IO3: Wirtualna platforma szkoleniowa z matrriałami szkoleniowymi i grą

Ten trzeci rezultat intelektualny obejmuje całą wirtualną rzeczywistość związaną z projektem. Zawiera zarówno treści szkoleniowe dla odpowiednich grup docelowych, jak i grę tematyczną przygotowaną dla głównego celu projektu - połączenia dwóch pokoleń pszczelarzy.

IO4: Gra tematyczna dotycząca pszczelarstwa

Czwarty rezultat intelektualny to nowatorskie narzędzie łączenia dwóch pokoleń - młodych ludzi z zawodowymi pszczelarzami.

IO5: Podręczniki dla młodych i doświadczonych pszczelarzy

Końcowym rezultatem są opracowane i wydrukowane 2 podręczniki dla młodych i zawodowych pszczelarzy.

Parteneriatul